1.GİRİŞ

Kişisel Verilerin önemi özellikle son 30 yılda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve dijital çağın getirileri doğrultusunda büyük bir önem arz etmeye başlamış olup; özellikle Avrupa Birliği (AB)’nin öncülüğünde yasal düzenlemeler yürürlüğe girmiştir. Buna paralel olarak ülkemizde uzun yıllardan beri devam eden Avrupa Birliği (AB) uyum süreci ve yerine getirilmesi gereken fasıllar uyarınca, uzun yıllardır taslak olarak bekleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “KVK Kanunu“) Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

2. AMAÇ VE KAPSAM

Geleceğin Bilimi, Gelecek Hareketi Derneği bünyesinde olan bir oluşumdur. Gelecek Hareketi Derneği  farklı disiplinler arasında etkileşimleri okul öncesi yaş grubundan lisans üstü çalışmalarına kadar toplumun her kesiminde ve her kademesinde artırarak gelecek meselelerimizi ele alan ve bunlara çözümler üretebilme kabiliyetinde bir akademi, bir sivil toplum, bir siyaset ve nihayetinde bir millet inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu bakımdan Gelecek Hareketi Derneği Anayasa m.20, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, ilgili kanunlar ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelge gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel kanun varsa hepsine uyarak kişisel verileri toplar, muhafaza eder ve gerektiğinde siler ya da anonimleştirir. 6698 sayılı kanun gereğince Gelecek Hareketi (Gelecek Hareketi derneği) derneği “Veri Sorumlusu” olarak kanun ve mevzuatta bulunan yönergelere uygun şekilde hareket eder.

3. TANIMLAR

Açık Rıza Beyanı: ilgili kişiden alınan Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
İlgili Kişi Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.
KVK Kanunu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kayıt Ortamı Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle eşleştirilebilen her türlü bilgi.
Kişisel Verilerin İmhası Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Silinmesi Kişisel Verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu 66098 sayılı yasa gereğince kurulmuş olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Özel Nitelikli Kişisel Veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
Periyodik İmha Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri Sahibi/İlgili Kişi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURALLAR


4.1. KİŞİSEL VERİLERİN KANUNDA BELİRTİLEN TEMEL İLKELER IŞIĞINDA İŞLENMESİ

Gelecek Hareketi Derneği, şirket faaliyetleri doğrultusunda işbu Politika kapsamında işlemekte olduğu kişisel verileri KVK Kanunu md.4’te yer alan aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde işlemektedir;

4.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olarak İşlenmesini Sağlama

Gelecek Hareketi Derneği, Veri Sorumlusu sıfatı ile işlemekte olduğu Kişisel Verileri, Anayasa ve KVK Kanunu uyarınca hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlemek ve korunmasını sağlamakla yükümlü olduğunun bilincinde olup, Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin yürürlükte bulunan mevzuata ve söz konusu mevzuatta yapılacak değişikliklere azami uyum sağlayarak Kişisel Verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak İşlenmesine engel olması gerektiğini kabul etmektedir.

4.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Gelecek Hareketi Derneği, işlediği Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Veri Sorumlusu sıfatıyla Gelecek Hareketi Derneği tarafından işlenen Kişisel Veriler, İlgili Kişinin talebi üzerine değiştirilip güncellenerek saklanmakta, işbu Politika uyarınca gerekli görüldüğü takdirde silinmektedir.

4.1.3. Kişisel Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesini Sağlamak

Gelecek Hareketi Derneği, Kişisel Verileri ilgili mevzuat hükümleri uyarınca şirket tarafından sunulan veya sunulacak olan hizmetlerle sınırlı olarak hukuka uygun bir şekilde işlemektedir. Bununla birlikte, işleme faaliyetlerine başlamadan önce Gelecek Hareketi Derneği işleme amaçlarını açık ve kesin olarak belirlemekte olup Veri Sahiplerine gerekli bildirim ve Aydınlatma Yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

4.1.4. Kişisel Verilerin işlendikleri amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmesi

Gelecek Hareketi Derneği tarafından işlenen veriler önceden belirlenen amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı olarak ve işbu amacın gerçekleşmesinin gerektiği ölçüde işlenmektedir. Nitekim işleme amacının ile ilgili olmayan ve işbu amacın gerçekleşmesi için gerek ve ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

4.1.5. Kişisel Verilerin mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işlenmesi

Gelecek Hareketi Derneği tarafından işlenen veriler mevzuat hükümlerinde öngörülen sürelere uygun bir şekilde veya işleme amacının gereksinimi doğrultusunda belirli süre ile muhafaza edilmekte olup işbu yasal sürelerin sonunda veya işleme amacının gerektirdiği sürenin sonunda kişisel veriler şirketimiz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda gerekli idari ve teknik tedbirler alınmış olup; belirlenen sürelerin aşılması önlenmektedir.

5. Kişisel Veri İşleme Amaçları

İşbu Politikada yer verilen Kişisel Veri ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte olan Kişisel Verilerin işlenebileceği amaçlar aşağıda belirtilmiş olmakla birlikte, Gelecek Hareketi Derneği tarafından yürütülen faaliyetler sebebiyle ortaya çıkacak durumlar sebebiyle aşağıda belirtilen amaçlar değişiklik gösterebilecek olup, yeni bir amaç ortaya çıktığında İlgili Kişi söz konusu Kişisel Veri İşleme Amacıyla ilgili olarak bilgilendirilecektir. Gelecek Hareketi Derneği tarafından toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir;

 • Gelecek Hareketi Derneği tarafından www.geleceginbilimi.com ve www.gbf2019.geleceginbilimi.com uzantılı internet sitesi üzerinden sağlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • Gelecek Hareketi Derneği tarafından ifa edilen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
 • Gelecek Hareketi Derneği tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin üyelerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sunulması kapsamında;
  • Üye memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • Gelecek Hareketi Derneği tarafından sunulan ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası.
 • Gelecek Hareketi Derneği tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
  • Hizmetlerin ifa süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
  • Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi,
  • Hizmetin ifa edilmesinin sonrasında destek hizmetlerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması, takibi ve icrası,
  • Üye/Kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve/veya icrası
  • Üye talep ve/veya şikayetlerinin takibi,
  • Üyelere özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi, mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması.
 • Gelecek Hareketi Derneği’nin ve Gelecek Hareketi Derneği ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temin edilmesi kapsamında;
  • Gelecek Hareketi Derneği operasyonlarının güvenliğinin ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesinin temini,
  • Kişisel Verilerin doğru ve güncel olmasının ve mevzuat hükümlerince korunması ver saklanmasının sağlanması,
  • Yetkili kurum ve kuruluşlara yürürlükte bulunan ilgili kanunlar kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Gelecek Hareketi Derneği tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında;
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
  • Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
  • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
  • Hukuk işlerinin takibi,
  • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası.
 • Gelecek Hareketi Derneği’nin dernek faaliyeti ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında;
  • Saantçılar, iş ortakları ve/veya diğer tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,

gibi amaçlarla (“Amaçlar”), KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde ve söz konusu kanun uyarınca işbu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kişisel veriler işlenebilecektir.

Yukarıda yer verilen Gelecek Hareketi Derneği tarafından belirlenen amaçlar ve örnek olarak belirtilen amaçlar, somut olayın özelliklerine göre açık rıza şartı gerektirebilmektedir. Bu durumda İlgili Kişilerden, Kanun’a uygun açık rızaların alınması süreçleri uygulanmaktadır. Kişisel veri sahibinin açık rızasını vermemesi durumunda, ilgili kişinin verileri ancak Kanun’da sayılan açık rıza alınmadan kişisel verilerin işlenebileceği Kişisel Veri İşleme Şartları başlıklı bölümde yer alan diğer işleme şartları doğrultusunda (“istisna halleri”) ve bu şartlara uygun amaçlarla işlenebilmektedir. Bu durumda İlgili Kişinin açık rızası aranmaksızın sadece aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilecektir.

6. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel Veriler, Gelecek Hareketi Derneği tarafından, KVK Kanunu md.5’te sayılan Kişisel Veri işleme şartlarına riayet edilmek suretiyle ilgili şart belirlenerek işlenmektedir.Gelecek Hareketi Derneği tarafından Kişisel Verilerin işlenmesini gerektiren amaçlar işbu Politikada yer alan 5. Bölüm’de sayılmıştır. Gelecek Hareketi Derneği tarafından Kişisel Verilerin İşlenmesinin şartları;

6.1. Gelecek Hareketi Derneği, işbu Politika kapsamında işlemekte olduğu Kişisel Verileri Veri Sahibi’nin açık rızasını alarak işlemekte olup; md.5’te sayılan hallerde ise gerekli aydınlatmayı yapmak suretiyle açık rıza aramaksızın Kişisel Verileri işlemektedir.

6.2. Gelecek Hareketi Derneği tarafından Kişisel Verilerin işlenmesinde Veri Sahibi’nin Açık Rıza’sının aranmayacağı haller aşağıdaki gibidir;

6.2.1. Gelecek Hareketi Derneği, Kişisel Veri’nin herhangi bir fiili imkânsızlık halinde rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan durumlarda Veri Sahibi’nin açık rızasını aramamaktadır.

6.2.2. Gelecek Hareketi Derneği Kişisel Veri’nin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda Veri Sahibi’nin açık rızasını aramamaktadır.

6.2.3. Gelecek Hareketi Derneği, Kişisel Veri işlemenin, Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda Veri Sahibi’nin açık rızasını aramamaktadır.

6.2.4. Gelecek Hareketi Derneği, Kişisel Veri’nin İlgili Kişi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması durumunda Veri Sahibi’nin açık rızasını aramamaktadır.

6.2.5. Gelecek Hareketi Derneği, Kişisel Veri’nin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması durumunda Veri Sahibi’nin açık rızasını aramamaktadır.

6.2.6. Gelecek Hareketi Derneği, Kişisel Veri’nin işlenmesinin İlgili Kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Veri Sorumlusu olarak kendisinin meşru menfaatleri için zorunlu olması durumunda Veri Sahibi’nin açık rızasını aramamaktadır.

7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

7.1. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

v, Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda işlemekte olduğu kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Veri aktarımı yapılan veya yapılması mümkün olan üçüncü kişiler aşağıda sıralanmaktadır (bkz. Bölüm 8.3.). Gelecek Hareketi Derneği kişisel veri paylaşırken Kanun’da getirilen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Gelecek Hareketi Derneği kişisel verilerin işlenebileceği şartlardan (bkz. Bölüm 6. ve 7.) bir veya birkaçına dayanarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Kişisel Verilerin üçüncü kişilere aktarılmasında ilgili mevzuat gereği zorunluluk bulunması durumunda İlgili Kişi bilgilendirilmek suretiyle aktarım yapılabilecektir.

7.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Gelecek Hareketi Derneği, işlemiş olduğu Kişisel Verileri yurtdışında herhangi bir üçüncü kişiye aktarmamaktadır. Ancak, Kurul tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Bulunan Ülkeler”) ya da yeterli koruma bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve aktarım yapılacak ülkedeki Veri Sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve bunun yanında Kurul’un izninin bulunduğu ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılabilecektir.

Gelecek Hareketi Derneği, veri işlemeye ilişkin temel ilkelere uygun olarak işlemiş olduğu Kişisel Verileri, Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli önlemleri alarak ve gerektiğinde Kurul iznini de arayarak veri işleme şartlarından ilgili olanı uyarınca yurtdışına aktarım yapabilecektir.

7.3. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler ve Aktarılma Amaçları

Gelecek Hareketi Derneği, yukarıda yer verildiği üzere, üyelerinin kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Aktarımda bulunulan üçüncü kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları aşağıdaki şekildedir.

 • Gelecek Hareketi Derneği tarafından yürütülen faaliyetin yerine getirilmesi ve üyelere gerekli hizmetin sağlanabilmesi amacıyla internet sitesi kullanıcı bilgileri hizmet sağlayıcılar ile paylaşılabilmektedir.
 • İş ortağı ile iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla,
 • Tedarikçi ile Gelecek Hareketi Derneği’nin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği ve Gelecek Hareketi Derneği faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin tarafımıza sunulmasını sağlamak amacıyla,
 • Gelecek Hareketi Derneği’nin katılımını gerektiren faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak amacıyla,
 • Gelecek Hareketi Derneği faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin planlanması ve denetim amaçlarıyla,
 • Hissedarlarımız ile ilgili mevzuat hükümlerine göre Gelecek Hareketi Derneği faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetim amaçlarıyla,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği bilgi ya da belgelerin aktarılması amacıyla ve işbu politikada yer verilmiş olduğumuz Kişisel Verilerin İşleme Amaçlarında belirtilen diğer amaçlarla üçüncü kişilere aktarım yapılabilmektedir.

8. GELECEK HAREKETİ DERNEĞİ TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ

Gelecek Hareketi Derneği tarafından KVK Kanunu’nda belirtilen temel ilke ve şartlara uygun olarak işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel Veri Alt Kategorisi Veri Türü
Kimlik Bilgisi İsim-Soyisim, Doğum Tarihi, Cinsiyet
İletişim Bilgisi E-posta, Telefon Numarası,
İşlem Güvenliği Bilgileri IP Adres Bilgileri, Giriş Çıkış Bilgisi

9. Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü

9.1. Gelecek Hareketi Derneği, KVK Kanunu’nun 10. Maddesinde öngörülen aydınlatma yükümlülüğü uyarınca kişisel verilerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri Sahibini Kişisel Verilerinin ne şekilde ve hangi amaçlarla işleneceği hususunda bilgilendirmektedir. İşbu 10. Madde doğrultusunda aşağıdaki hususlarda aydınlatma yapılmaktadır:

 1. a) Veri Sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 2. b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 3. c) Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,

 1. d) Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar.

9.2. Bu kapsamda, Gelecek Hareketi Derneği’nin söz konusu aydınlatma yükümlülüğünü hukuka uygun olarak yerine getirebilmesi amacıyla kişisel veri toplama kanalları gözden geçirilmiş olup Veri Sahibinin Kişisel Verileri ile ilgili başvuru yapma hakları düzenlenmiştir.

10. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA EDİLMESİ, SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ

10.1. Kişisel Verilerin Muhafaza Edilmesi

10.1.1. Gelecek Hareketi Derneği, işlediği kişisel verileri mevzuat hükümlerinde söz konusu kişisel verilerin saklanmasına ilişkin süreler öngörülmüş ise işbu sürelere riayet edilmekte olup işbu sürelerin sonra ermesine müteakip ilgili kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

10.1.2. Gelecek Hareketi Derneği, işlenen kişisel verilerin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta herhangi bir süre öngörülmediği takdirde, işbu Politikanın 5. Maddesinde öngörülen her bir veri işleme amacına özgü teamüller uyarınca ve KVKK’nun 4. Maddesinde yer alan ilkelere uygun kişisel veri saklama süreleri belirlemektedir.

10.1.3. Gelecek Hareketi Derneği tarafından işlenen kişisel verilerin KVK Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerinde öngörülen istisnalar kapsamında değerlendirilebilmektedir ve işbu istisnalar kapsamında saklanması gereken makul süreler ile saklanabilmektedir.

10.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

10.2.1. İşbu Politika çerçevesinde belirlenen saklama sürelerinin sona ermesi halinde ve verilerin işleme sebeplerinin ortadan kalkması durumunda Gelecek Hareketi Derneği işlediği kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.

10.2.2. Bununla birlikte, kişisel veri sahibinin işbu Politikanın 12. Maddesinde öngörülen haklarının kullanmasına sonucunda ve talebi doğrultusunda ilgili veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

10.2.3. Gelecek Hareketi Derneği anonimleştirilmiş kişisel verileri araştırma ve istatistik amaçlarla KVK Kanunu’nun 28. Maddesi uyarınca işleme hakkını saklı tutmaktadır.

10.2.4. Gelecek Hareketi Derneği işlenen kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almıştır.

11. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama Yükümlülüğü

Gelecek Hareketi Derneği Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin ve bu verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Gelecek Hareketi Derneği, Özel Nitelikli Kişisel Veri işlemesi durumunda söz konusu verilerin güvenliğinin sağlanmasında Kurulca belirlenen yeterli önlemleri almaktadır. Bu kapsamda, Gelecek Hareketi Derneği tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Gelecek Hareketi Derneği bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Gelecek Hareketi Derneği, işlemiş olduğu Kişisel Verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve Kurul’a bildirilmesini sağlamak için azami özeni göstermektedir.

12. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARI KULLANMASINA İLİŞKİN KURALLAR

12.1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

12.2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel Veri Sahipleri KVK Kanunu’nda yer alan ve yukarıda alıntılanan haklarına ilişkin taleplerini Gelecek Hareketi Derneği’ne iletebileceklerdir. Başvuru yapmak için, www.geleceginbilimi.com/iletisim ve www.gbf2019.geleceginbilimi.com/iletisim adresinde bulunan veya aşağıda yer alan Başvuru Formu’nu doldurup iletebilirsiniz.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

Gelecek Hareketi Derneği kural olarak, veri sahiplerinin başvurularını ücretsiz olarak yerine getirmektedir. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti olması halinde, Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler başvuran veri sahibinden talep edilebilecektir.

Eksik başvuru formları Gelecek Hareketi Derneği tarafından işleme alınmayacaktır. Gelecek Hareketi Derneği, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını teyit etmek veya formun içeriğinden talebin niteliği anlaşılmamakta ise talebi netliğe kavuşturmak amacıyla başvuruda bulunan veri sahibinden ek bilgi ve belgeler talep edebilmektedir.

Kişisel veri sahibi adına üçüncü bir kişinin başvuruda bulunabilmesi için kişisel veri sahibi tarafından ilgili üçüncü kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Başvuru formunun ne şekilde doldurulması gerektiğine ilişkin açıklama formun içinde yer almaktadır.

12.3. ŞİRKETİMİZ’İN BAŞVURULARA CEVAP VERMESİ

Veri sahibinin, bu bölümün 13.2. başlıklı kısmında belirtilen şekilde başvuru formunu Gelecek Hareketi Derneği’ne iletmesi durumunda, Geleceğin Bilimi formunda yer alan talebin niteliğine göre talebi mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde yanıtlandırmaktadır.

Başvuruda bulunan veri sahibinin talebi, talebin Kanun ile uyumluluğu ve Gelecek Hareketi Derneği’ni mevzuat gereği uyması gereken yükümlülükler bakımından değerlendirilerek mümkün olduğu ölçüde yerine getirilmektedir. Değerlendirme sonucu talebin yerine getirilmesinin mümkün olmadığına karar verilirse, veri sahibinin başvurusu gerekçeli olarak yanıtlandırılmaktadır.

İlgili Kişi, KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvurusuna cevap verilmemesi hâllerinde; Gelecek Hareketi Derneği tarafından verilen cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlükârda başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

13. YÜRÜRLÜK VE GÜNCELLENEBİLİRLİK

Gelecek Hareketi Derneği tarafından düzenlenen işbu Politika 01.12.2018 tarihli olup, işbu Politika Veri Sorumlusu sıfatıyla Gelecek Hareketi Derneği tarafından gerekli görüldüğü yada kanuni zorunluluk gibi hallerde değiştirilerek güncellenebilecektir.

GELECEK HAREKETİ DERNEĞİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ Gelecek Hareketi internet sitesinde yayınlanmaktadır.